ÚTERÝ 3. 12. 2019

TEXT DNE:

I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy. Bázní Hospodinovou bude prodchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši, nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude bít zemi, dechem svých rtů usmrtí svévolníka. Jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky přepásá věrnost. Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit. Kráva se bude popásat s medvědicí, jejich mláďata budou odpočívat spolu, lev jako dobytče bude žrát slámu. Kojenec si bude hrát nad děrou zmije, bazilišku do doupěte sáhne ručkou odstavené dítě. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře, neboť zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře. V onen den budou pronárody vyhledávat kořen Jišajův, vztyčený jako korouhev národům, a místo jeho odpočinutí bude slavné.

(Izajáš 11, 1-10)

TIP DNE:

Zpovědní zrcadlo

Adventní doba je často ve světském světě prezentována jako ten nejvhodnější čas pro službu druhým. Což je chválihodné, ale někdy staráním se o druhé utíkáme od nás samotných a našich problémů. Takže dneska, ještě než půjdete servírovat polévku lidem bez domova a darujete všechny staré zimní kabáty na charitu, dobře se podívejte, do zpovědního zrcadla...

Ve vztahu k Bohu

 • Obracím se na Boha jedině tehdy, když něco potřebuji?
 • Účastním se mše svaté o nedělích a zasvěcených svátcích?
 • Zahajuji a zakončuji každý den modlitbou?
 • Nepoužívám nepatřičně ("nadarmo") jméno Boží ani jméno Panny Marie a svatých?
 • Nestyděl jsem se přiznat, že jsem křesťan?
 • Co dělám pro svůj duchovní růst? Jak to vypadá? Jak často se této oblasti věnuji?
 • Bouřím se proti Božím plánům a záměrům?
 • Nesnažím se Boha dotlačit k tomu, aby konal mou vlastní vůli?

Ve vztahu k bližním

 • Dokážu odpouštět druhým, vžívat se do jejich těžkostí a pomáhat jim?
 • Nepomlouval jsem? Nekradl jsem? Nezneužíval jsem ty, kdo jsou slabí a bezbranní?
 • Nejsem plný nenávisti, hněvu a nespravedlnosti?
 • Starám se o chudé a nemocné?
 • Nestydím se za vzhled nebo chování svých bratří a sester?
 • Jsem čestný vůči každému člověku, nebo podporuji "kulturu vyčleňování"?
 • Nepodněcoval jsem někoho ke špatnému jednání?
 • Držím se manželské a rodinné morálky tak, jak nás tomu učí evangelium?
 • Jak naplňuji svou zodpovědnost za výchovu vlastních dětí?
 • Ctím a respektuji své rodiče?
 • Odmítl jsem přijmout nově počatý život?
 • Dopustil jsem se zničení daru života (i nenarozeného)? Nenapomáhal jsem k tomu?
 • Chráním přírodní prostředí?

Ve vztahu k sobě

 • Nejsem napůl světákem a napůl věřícím?
 • Nepřeháním to s jídlem, pitím, kouřením a zábavami?
 • Nestarám se přehnaně o své tělesné zdraví a o svůj majetek?
 • Jak využívám čas, který mám k dispozici?
 • Nejsem líný?
 • Chci, aby mě všichni obsluhovali?
 • Vážím si čistoty srdce, myšlenek i jednání a snažím se tuto oblast kultivovat?
 • Nespřádám odplatu? Neživím v sobě nenávist?
 • Jsem tichým a pokorným nástrojem pro budování pravého pokoje?