SOBOTA 7. 12. 2019

TEXT DNE:

Neboť lid bude sídlit na Sijónu, v Jeruzalémě. Nebudeš už nikdy plakat. Milostivě se nad tebou smiluje, až budeš úpěnlivě volat; uslyší a odpoví ti. Ač vám dával Panovník chléb soužení a vodu útlaku, on , tvůj učitel, už se nebude držet stranou. Na vlastní oči uzříš svého učitele a na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: "To je ta cesta, jděte po ní," ať budete chtít doprava nebo doleva. 

A Hospodin dá déšť tvé setbě, jíž oseješ roli; chléb z úrody role bude vydatný a výživný. V onen den se bude pást tvůj dobytek na širých lukáchBýci a osli, obdělávající roli, budou žrát šťavnatou a slanou píci, nakypřenou lopatou a vidlemi. Na každé vysoké hoře a na každém vyvýšeném pahorku budou potůčky tekoucích vod, v den velkého vraždění, kdy padnou věže.  A bude světlo bledé luny jako světlo žárného slunka a světlo slunka bude sedmkrát větší , jako světlo sedmi dnů, v den, kdy Hospodin ováže zlomeniny svého lidu a rány jemu zasazené uzdraví.

(Izajáš 30, 19-21; 23-26)

TIP DNE:

Jako v Nebi tak i na Zemi

Pokud neznáte prof. Ctirada Václava Pospíšila, doporučuji vám seznámit se s jeho epickým dílem o Trojici na audioarchivu rádia Proglas. :-)