PÁTEK 6. 12. 2019

TEXT DNE:

Davidův. Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach? Když se na mě vrhli zlovolníci, aby pozřeli mé tělo, protivníci, moji nepřátelé, sami klopýtli a padli. Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň, kdyby proti mně i bitva vzplála, přece budu doufat. O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat: abych v domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu, abych patřil na Hospodinovu vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu.

Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých! Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!

(Žalmy 27, 1-4 ; 13-14)

TIP DNE:

The Virgin of the Grapes (Pierre Mignard)

Francouzský malíř Pierre Mignard namaloval v roce 1640 tenhle nádherný obraz, který je k vidění v Louvru. Patří k mým oblíbencům kvůli vyobrazení malého Ježíška. 

Podle různých interpretací, šátek, za kterým se Ježíšek schovává má symbolizovat čistotu. Modrý plášť Panny Marie zase symbolizuje nebe a červené šaty lásku. Jablka se vysvětlují jako symbol prvního hříchu a hroznové víno má připomínat eucharistii a Kristovu oběť. 

Zajděte si v adventním čase někam za uměním a nechte se okouzlit něčím, čemu vůbec nerozumíte, ale i tak vás to ohromuje. (Stejně, jako Bůh.)