Víra nebo útěk?

13.05.2018

Život s Bohem je požehnání a dar, ale všechno se to může pokazit, když vám chybí trpělivost.

Všichni chceme vědět Boží plán a chceme ho vědět hned. Prostě hoříme nedočkavostí.

"Proč mi to Pane, prostě neřekneš? Řekni mi to a já to udělám, tak moc je to jednoduchý." Si možná říkáte, ale vždycky to tak jednoduché není.

Nesmíte zapomenout, že vy vidíte váš život jen z vaší omezené lidské perspektivy. Bůh vidí ten celý plán pro celý svět na miliardy let dopředu. Musíme se mu prostě naučit věřit. A když řekne, že zrovna teď máš zůstat na místě a počkat než ti řekne že máš jít dál, tak prostě počkat.

Pracujte s informacemi, které vám dal. Bez jeho pokynu se nemůžete pohnout dál.

Jako příklad si můžeme vzít příběh z Bible, kdy Mojžíš střídavě vystupoval na horu, aby vyslechnul Boží příkazy a sestupoval, aby je řekl lidu.

Potom Mojžíšovi řekl: "Vystup k Hospodinu, ty i Áron, Nádab a Abíhú a sedmdesát z izraelských starších. Budete se zdálky klanět. K Hospodinu přistoupí jen Mojžíš. Ostatní se přibližovat nebudou. Lid nesmí vystoupit vzhůru spolu s ním." Když Mojžíš přišel nazpět, vypravoval lidu všechna slova Hospodinova a předložil mu všechna právní ustanovení. Všechen lid odpověděl jako jedněmi ústy. Řekli: "Budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil." Nato Mojžíš zapsal všechna Hospodinova slova. Za časného jitra postavil pod horou oltář a dvanáct posvátných sloupů podle dvanácti izraelských kmenů. Pak pověřil izraelské mládence, aby přinesli oběti zápalné a obětovali Hospodinu býčky k hodům oběti pokojné. Mojžíš vzal polovinu krve a vlil ji do mís a druhou polovinou pokropil oltář. Potom vzal Knihu smlouvy a předčítal lidu. Prohlásili: "Poslušně budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil." Mojžíš vzal krev, pokropil lid a řekl: "Hle, krev smlouvy, kterou s vámi uzavírá Hospodin na základě všech těchto slov." Pak Mojžíš a Áron, Nádab a Abíhú a sedmdesát z izraelských starších vystoupili vzhůru. Uviděli Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo cosi jako průzračný safír, jako čisté nebe. Ale nevztáhl ruku na nejpřednější z Izraelců, ačkoli uzřeli Boha; i jedli a pili. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vystup ke mně na horu a pobuď tam. Dám ti kamenné desky - zákon a přikázání, které jsem napsal, abys jim vyučoval." I povstal Mojžíš a Jozue, který mu přisluhoval, a Mojžíš vystoupil na Boží horu. Starším řekl: "Zůstaňte zde, dokud se k vám nevrátíme. Budou tu s vámi Áron a Chúr. Kdo něco má, ať se obrací na ně." Mojžíš tedy vystoupil na horu a horu přikryl oblak. A Hospodinova sláva přebývala na hoře Sínaji a oblak ji přikrýval po šest dní. Sedmého dne zavolal Hospodin na Mojžíše zprostřed oblaku. Hospodinova sláva se jevila pohledu Izraelců jako stravující oheň na vrcholku hory. Mojžíš vstoupil doprostřed oblaku. Vystoupil na horu a byl na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí. (Exodus 24, 1-18)

A tak Mojžíš šel zas na horu a byl tam 40 dní a nocí. O pár kapitol později...

Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: "Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země." Áron jim řekl: "Strhněte zlaté náušnice z uší svých žen, synů a dcer a přineste je ke mně!" strhal si všechen lid z uší zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi. On je od nich vzal, připravil formu a odlil z toho sochu býčka. A oni řekli: "To je tvůj bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země." (Exodus 32, 1-4)

Spoiler alert: (To co se stane dál, si už přečtěte sami, nakonec to dopadne dobře, ale průběh nebyl moc příjemný.)

Ještě před měsícem lid říkal a slíbil, že udělá to, co Hospodin přikázal, pak uběhne měsíc a slib jako by neexistoval. Chtěli nového Boha, protože si mysleli, že je ten pravý Bůh opustil. Stačil jen malý závan nejistoty a už utíkali pryč. Kam se poděla ta víra v dobrotu všemohoucího Boha?

Když tu pasáž čtete z Bible a vidíte všechny perspektivy, co tam jsou, tak si řeknete prostě wtf, vždyť Bůh tam byl celou dobu, tak proč se od něj odvrátili a nevěřili jeho plánu? Ale realita je jinde. My tohle děláme neustále. A Bůh je natolik dobrý, že nám vždy dá novou šanci.

Takže co si z toho všeho vzít? Buďte trpěliví a věřte mu, protože On má plán (a pokud to neumíte, tak se to aspoň pokuste naučit).

A až uslyšíte Jeho volání tak se ničeho nebojte. Jeho plán je to nejlepší, co tu je.

Anasthazia & Josephine