První hoax v dějinách?

18.04.2019

Vstal Ježíš opravdu z mrtvých nebo stojíme před prvním hoaxem v dějinách? Kolik toho víte o historických faktech? Uměli byste vzkříšeného Ježíše hájit, nebo byste bili skeptika holí a nedali prostor dialogu? 

A) Ježíš zemřel na kříži

Pro křesťany je tohle hotová věc, o ukřižování čteme v Novém Zákoně několikrát. Kromě NZ se ale o ukřižování zmiňují i nekřesťanští autoři a historici jako např. Tacitus (55-115, 120 nejpozději 125 n.l.), Flavius Iosephus (židovský historik, 37-100 n.l.), židovský Talmud (1.-2. st. n.l.) nebo Lúkianos ze Samosaty, řecký autor (120-192 n.l.). Pro více info doporučuji: (Gleghorn M. Ancient evidence for Jesus from non-Christian sources). Vzhledem k variabilitě zdrojů, můžeme podle mě považovat ukřižování za věrohodný minimální fakt.

O tom, že Ježíš byl sňat z kříže a pohřben, svědčí Lukášovo evangelium (Lukáš 23, 50) "Členem židovské rady byl muž jménem Josef, člověk dobrý a spravedlivý", když Josef z Arimatie prosí Piláta o Ježíšovo tělo. Víme, že Josef byl členem židovské rady, která dopomohla Ježíšovi ke kříži. Kdyby tahle story měla být vymyšlená, pochybuju, že by si autor vybral jako protagonistu zrovna člena rady, která Ježíše odsoudila k smrti. To by moc smysl nedávalo.

O Ježíšově pohřbení se dočteme ještě např. u Pavla, který píše "Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti." (1 Kor 15, 3-5)

Pavlova slova jsou mimochodem takové primitivní krédo. Představte si, že by jeho verze vypadala takto: "Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, věřím, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; věřím, že byl vzkříšen třetího dne podle Písem, věřím, že se ukázal Petrovi, potom Dvanácti."

B) Učedníci se setkávají s Ježíšem krátce po jeho smrti

Jedna z prvních zmínek o zmrtvýchvstalém Ježíši je opět u Pavla (1. Korinstkým), dále pak v Lukášově evangeliu (Lukáš 24, 34) Ti jim řekli: "Pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi." a pak zjevení dvanácti (Lukáš 24, 36) "Když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich.", (Jan 20, 19) "Téhož dne večer - prvního dne po sobotě - když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: "Pokoj vám.". Velkou hodnotu má pak také fakt, že se Písmo shoduje na tom, že jako první objevily Ježíše ženy. V prvním století, by NIKDO nebral vážně svědectví ženy. Ať už se to feministkám dnes líbí nebo ne, tehdy nebylo ženám umožněno ani svědčit u soudu. Autoři textů by si nedovolili napsat takové svědectví v případě, že by nebyli na 100 % přesvědčeni o jeho pravdivosti. Uřízli by si pěknou ostudu.

C) Svědectví Saula z Tarsu (apoštola Pavla)

Pavlův život se po setkání se zmrtvýchvstalým Ježíšem otočil vzhůru nohama. Židé neměli mrtvého a následně vzkříšeného Mesiáše, věřili, že ke vzkříšení dojde až při úplném konci světa. Najednou ale Pavel i ostatní učedníci uvěřili v Ježíšovo zmrtvýchvstání, přijali tuto novou víru a byli připraveni pro ni trpět a zemřít. Tak moc přesvědčivé a opravdové bylo jejich setkání se vzkříšeným Kristem. Hromadná halucinace by je asi nepřesvědčila, aby šli a zemřeli za ni.

D) Prázdný hrob

Prázdný hrob je úzce spjat se svědectvím žen o Ježíšově zmrtvýchvstání. Ženy svědčící o prázdném hrobu a vzkříšeném Ježíši, už jsme probírali výše.

Kdyby v hrobce bylo rozkládající se tělo, moc by to nepodpořilo tvrzení učedníků, že Ježíš vstal z mrtvých. Což by skeptikům hrálo do karet. My ale z různých zdrojů víme (Justin - Dialog s Trifonem str. 108, Tertuliánus - O hrách str. 30), že se židovské autority snažily vymyslet nějaký příběh, kterým by vysvětlily prázdný hrob! Nebylo by jednoduší nastrčit tam nějaké jiné tělo a učedníky prohlásit za blázny? (Matouš 28, 11-13) Když se ženy vzdálily, někteří ze stráže přišli do města a oznámili velekněžím, co se všechno stalo. Ti se sešli se staršími, poradili se a dali vojákům značné peníze s pokynem: "Řekněte, že jeho učedníci přišli v noci a ukradli ho, když jste spali."

Ad A) Ježíš při ukřižování nezemřel

Pokud Ježíš není kočka nebo si nedal redbull, nemáme se o čem bavit. Každému, kdo na vás přijde s tímto argumentem, doporučte, ať si to doma zkusí. I kdyby Ježíš přece jen nějakým způsobem ukřižování přežil, těžko by si to pak zamířil přes město celý od krve, aby se pochlubil učedníkům. A oni, kdyby ho viděli, asi těžko by mu v takovém stavu uvěřili, že vstal z mrtvých a rozhodně pochybuju, že by pro něj měli chuť jít na smrt.

Ad B) Halucinace

Halucinace jsou celkem nepravděpodobné vysvětlení, zvlášť pokud máme tolik různých svědectví. Že má halucinace jeden nebo dva lidé, to bych ještě brala, ale dvanáct? Podle psychologů jsou halucinace subjektivní a individuální. Navíc, halucinace mohou mít lidé, kteří jsou o něčem hluboce přesvědčeni nebo něčemu pevně věří. Tomáš, který pochyboval, měl také halucinace? A pořád je ve hře svědectví o prázdném hrobu. Kdyby šlo o halucinace, bylo by mnohem jednodušší pro židovské autority, aby prostě nějaké tělo prohlásily za Ježíšovo a tím by byla věc vyřešena.

Ad C) Apoštolové lhali

Proč? Co by je motivovalo k tomu, aby si vymysleli vzkříšeného Ježíše a sami pro něj zemřeli? A kdyby byli tak zdatní ve lhaní, asi těžko by si vybrali ženy, jako tlumočnice svého svědectví. To by jim na věrohodnosti moc nepřidalo.

Ad D) Vzkříšení je jen legenda

Vznik legendy, to chce čas, minimálně dvě generace. A to je u evangelií nemožné, stejně tak Pavlův list do Korintu mohl být napsán tak 5 let po Ježíšově smrti. To není dostatečně dlouhá doba na to, aby dala prostor ke vzniku legendy.

Závěr

Ježíš vstal z mrtvých!

Zjistit si historická fakta není nikdy na škodu a bohužel, většina těch, kdo se s vámi budou o pravdivosti Písma přít, o nich nemají ani páru.

Za přečtení podle mě stojí:

1) Lee Strobel, The Case for Christ

2) Lee Strobel, The case for Easter

3) Brant Pitre, The case for Jesus

4) Frank Morison, Who Moved the Stone?

5) Warner Wallace, Cold-Case Christianity

6) https://www.bethinking.org/did-jesus-rise-from-the-dead

Užijte si Velikonoční svátky a nezapomeňte na slova C. S. Lewise: "Ježíš měl bud pravdu a byl to Bůh, anebo lhal a byl to blázen; jiná možnost není."

Josephine