Proč vzdávat Bohu chválu?

26.11.2017

Dnes slavíme slavnost Ježíše Krista Krále, tak mě napadlo, že bychom si mohli k té příležitosti připomenout pár věcí o něm. Pro většinu z vás to možná nebude nic nového. Já si ale myslím, že bychom to, co pro nás udělal, nikdy neměli brát na lehkou váhu nebo jako samozřejmost.

A proč bychom mu měli vzdávat chválu?

Protože, my jsme ho zradili v ráji, a pak jsme ho zrazovali i těch dalších pár tisíc let. On ale sestoupil na Zem, stal se člověkem. On, Nejvyšší Bůh, se narodil v chlívě v jeslích a neměl ani pořádnou střechu nad hlavou. Když žil, tak byl tak pokorný, skromný a přitom tak veliký a vznešený. Kázal všude možně, pomáhal chudým, utlačovaným, uzdravoval nemocné. Přijal každého, kdo za ním přišel.

Pak se nechal zbičovat, poplivat, umučit a ukřižovat na kříži. Byl nevinný a nechal se potrestat za Naše hříchy, aby nás zachránil.

"Pilát mu řekl: Jsi tedy přece král?; Ježíš odpověděl: Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas." (Jan 18, 37)

On, Král Králů zemřel, abychom my mohli žít.

Pak byl vzkříšen z mrtvých, usedl na trůn, po pravici svého Otce.

Zamyslete se nad tím. Vždyť který Král tohle kdy udělal pro své poddané? Jen ON. A proč?

"Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný." (Jan 3,16)

Není třeba se ho bát, on není Bůh strachu. Všechno to udělal z lásky, proto se nebojte za ním neustále přicházet a prosit ho o odpuštění.

"Ježíš mu odpověděl: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." (Jan 14,6)

Poklekněme před ním a vzdávejme mu chválu, oslavujme ho celým svým životem se vším, co máme. Protože On jediný je Stvořitelem nebe i země, on jediný je Král, který vládne na věky věků.

"...ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní." (Zjevení 17,14)

"Na plášti a na boku má napsáno jméno: Král králů a Pán pánů." (Zjevení 19,16)

"Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec." (Zjevení 22,13)

Anasthazia