Praktické výhody svátosti smíření

19.03.2018

Svátost smíření je jeden z mnoha darů, který v katolické církvi máme. Na teologický význam svátosti smíření se podrobně zaměříme někdy jindy, ale dneska bych chtěla poukázat spíš na některé praktické výhody.

  • Příprava na zpověď¨

Příprava na zpověď je hrozně důležitá. Musíte se do hloubky zamyslet nad tím, co děláte, jak žijete a jak zraňujete svůj vztah s Bohem. Projevení lítosti nad spáchanými hříchy by ve vás mělo vyvolat pokoru před Bohem, což je vlastnost, o kterou bychom měli všichni usilovat.

"Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti." (Žalm 51, 3)

  • Vyznání hříchů NAHLAS

Pokud jste nově věřící nebo jdete ke zpovědi po delší době, tak zvlášť tahle část nahání nejvíc strachu. A je to pochopitelné, když si uvědomíte, jak hříšná je vaše duše a jdete to všechno vyznat Bohu do té zpovědnice, tak to prostě děsí (btw hříchy sice vyznáváte knězi, který jedná "in persona Christi", ale odpouští je Bůh, ale o tom článek zase jindy).

Řekla bych, že je velký rozdíl mezi vyznáním hříchů v duchu sobě a nahlas. Vyznáním hříchů někomu a nahlas, přiznáte, že ty hříchy opravdu máte a je to prostě lepší pro osobní rozvoj.

Při samotném vyznání se sice cítíte fakt hrozně, za to co jste udělali, ale místo odsouzení se setkáte s nekonečným milosrdenstvím a odpuštěním Božím.

  • Pravidelná zpověď

Pravidelná zpověď vám usnadňuje tu přípravu na příchod Pána. Umožní vám odhalit hříchy, se kterými nejvíc bojujete, nebo naopak ukáže pokroky, které děláte.

"Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest. Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý." (1 Jan 3, 2-3)

  • Rady zpovědníka

Pokud si s něčím nevíte rady, tak se toho kněze vždycky můžete zeptat. Jasně, kněz není vševěd a může se stát, že nebude mít odpověď na vaši otázku (a to je v pořádku), ale přece jen je to člověk, který slouží Bohu denně, má na to školu a určitě vám rád pomůže.

Buďte vděční za svátost smíření a choďte k ní pravidelně. Protože tím, že uznáte svoji špatnost, tak dovolujete Bohu, aby vás od všeho očistil, dovolujete mu, aby ve vás vyhrál nad ďáblem a hříchem. Znovu a opakovaně ho tak uznáváte a přijímáte za svého jediného Spasitele.

"Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti." (1 Jan 1, 8-9)


Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti,
moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu!
Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále.
Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš, ryzí ve svém soudu.
Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost.
Zbav mě hříchu, očisť yzopem a budu čistý, umyj mě, budu bělejší nad sníh.
Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež jsi zdeptal.
Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti.
Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.
Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber!
Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti.
Budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě.
Vysvoboď mě, abych nebyl vinen krví, Bože, Bože, moje spáso, ať plesá můj jazyk pro tvou spravedlnost.
Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu.
Oběť, kterou bych dal, se ti nezalíbí, na zápalných obětech ti nezáleží.
Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš!
Prokaž dobro Sijónu svou přízní, vybuduj jeruzalémské hradby.

Pak se ti zalíbí oběti spravedlnosti, zápaly a celopaly, pak ti budou na oltáři obětovat býčky.

(Žalm 51)

Anasthazia