Istanbulská úmluva

20.10.2018

Jelikož žiju v jeskyni, až teď jsem zaznamenala boom kolem kázání pana Mons. Piťhy, které si můžete připomenou zde: https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201810178273868-kazani-pitha-cesko-rodina-diktatura/

Musím říct, že na začátku videa jsem se celkem s chutí pustila do svého oběda a poslouchala tak na půl ucha. Nicméně na konci kázání jsem měla chuť kleknout si a zpívat Krédo. Závěrečné varování a poukázání na možný vývoj společnosti po přijetí IÚ, podle mě není přehnaný. Naopak. Nesouhlasím s vyjádřením pana Halíka, že šlo o zbytečné strašení a vyvolávání nepokojů uprostřed církve.

Pročetla jsem si úmluvu a prostudovala jsem si i důvodovou zprávu. Chci vám teď ukázat, v čem vidím nebezpečí takového dokumentu já a proč ho pokládám za nešťastný.

S čím se setkáte často a bylo to patrné i z kázání Mons. Piťhy, je genderová problematika a chápání genderu v IÚ. Tady je definice genderu, jak je tento pojem chápán v IÚ:

GENDER: "sociálně ustanovené role, chování, jednání a vlastnosti, které příslušná společnost pokládá za odpovídající pro ženy a muže"

-nejde o oddělování pohlaví a genderu (rodu), ale o používání různých pojmů pro pojmenování různých fenoménů. Biologicky daného pohlaví a od něj se odvíjejících společenských očekávání (sociální pohlaví).

Můj problém s tímto odstavcem je následující. Nemyslím si, že muž a žena mají stejné sociální role/pohlaví. V závěru vám vysvětlím proč.

"Smluvní strany přijmou nezbytná opatření k prosazování změn sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů za účelem vymýcení předsudků, obyčejů, tradic a veškerých dalších zvyklostí, které jsou založené na myšlence méněcennosti žen nebo stereotypním pojímání rolí žen a mužů."

"...ve výuce by měly být využívány materiály o otázkách jako je "rovnost mezi ženami a muži, genderové role bez stereotypů, vzájemná úcta, nenásilné řešení konfliktů v mezilidských vztazích." (tam kde je to vhodné)

důvodová zpráva "cílem tohoto ustanovení je zasáhnout srdce a mysli osob, které svým chováním přispívají k zachování násilí v rozsahu, ve kterém se k němu vztahuje tato úmluva. Jedná se zároveň o obecný požadavek, tento odstavec nenabízí žádné detaily ohledně návrhu specifických opatření, jejich volba zůstává na volbě smluvní strany této úmluvy."

Takže, je v IÚ něco, co by vyloženě podporovalo genderovou ideologii? Píše se tam někde o gayích lesbách anebo transsexuálech? Píše se tam o uprchlících?

Odpověď zní, NE. Ale je to výborný začátek. Te dokument není jasně formulován, jsou tam odstavce, které se dají vyložit různými způsoby a v rukou genderových aktivistů můžou znamenat problém. Mluví se tam sice o sociálních rolích, nikoli o biologickém pohlaví, ale to nikde nikdo nepíše. Poté, co byla úmluva vypuštěna do světa a lidé se vzbouřili, byli autoři nuceni vysvětlit určité pojmy, použité v textu, např. gender. Ale v samotné úmluvě se to nikde neřeší.

Stereotypní role mužů a žen za chvíli budou znamenat pohled na tradiční rodinu (muž, žena, děti) a tento pohled bude nahrazen vzorci jako (muž, muž, děti), (žena, žena, děti), (žena, žena, muž, děti....). Znamená nesouhlas s úmluvou souhlas s násilím na ženách? Absolutně NE! Ale násilí a ženách je v naší republice (řekla bych) stejně běžné jako jiné druhy kriminality. Nepíšeme přece speciální úmluvu na zákaz vraždění lidí, ale chápeme a máme zákony na to, že vraždit lidi je špatné. Nemyslím si, že by naše děti potřebovali ve škole speciální hodiny třeba v rámci občanské výchovy, kde by jim vysvětlovali, že násilí na ženách/mužích je špatné. K čemu takové hodiny povedou? A jak to dopadne, když se jich chytí genderový aktivisté? Budou dětem tvrdit, že žena a muž jsou úplně stejní a vlastně vůbec není důležité, jestli jste žena anebo muž a jestli jste se náhodu narodili jako ženy, ale cítíte se jako muži, popřípadě vás přitahují ženy, společnost vám v tom nebrání! a je to úplně normální! Objevte svoji identitu!

Ale co naše děti skutečně potřebují? Normální rodinu. Fungující a milující rodiče. Rodiče, kteří jim budou vzorem. Tohle nás zachrání od násilí na ženách. Ne Istanbulská úmluva.

Já vyrostla ve fungující rodině, kde oba rodiče dělali, co mohli, aby ze mě vyrostl homo sapiens sapiens. Naučili mě, že je potřeba starat se o druhé, že je potřeba umět odpustit a umět se omluvit. A přála bych všem, kdo to nezažili a vyrůstali v neúplných rodinách nebo rodinách kde byl nějaký problém s autoritou jednoho z rodičů, aby tím jejich budoucí vztahy nebyly poznamenané. Aby našli vzor někde jinde, pokud ho nemají doma, třeba u Svaté rodiny.

Josephine