Co dělat v utrpení?

08.02.2018

Dneska to bude zase trochu deep.

Chtěla bych mluvit o věci, se kterou všichni zápasíme. Určitě jste se někdy v životě ocitli v situaci, kdy jste nevěděli co se děje nebo co máte dělat se svým životem. Ptali jste se, proč se vám děje to zlo, co se vám děje a především, kde je v tom všem Bůh?

Krátká odpověď, kterou vám v takové situaci řekne každý křesťan zní: Bůh je neustále s Vámi.

Z vašeho úhlu pohledu to bude znít jako největší klišé, ale je to pravda. Je těžké uvěřit, že je Bůh s vámi, když jeho přítomnost necítíte, ale je to pravda.

Pak si ale řeknete, to je sice fajn, že je Bůh se mnou, ale co mám dělat? Proč se mi tohle děje? To mě Bůh za něco trestá?

Začnu s tím, že vás ujistím, že vás Bůh za nic netrestá. Jen vás chce asi vyzkoušet nebo něco naučit a v tom je velký rozdíl.

Bůh vás chce zachránit, nechce vám působit bolest, to není jeho vůle. Někdy ale povolí, aby se vám ta bolestivá situace stala, protože z ní dokáže vytáhnout to největší dobro pro vás a pro ostatní.

Ale co my v takové situaci děláme? Spadneme na dno a zatratíme Boha. A to není to, co by měl křesťan udělat.

Pokud jste opravdu uvěřili v Boha, který se z lásky k vám nechal zabít, aby vás zachránil, pokud věříte, že je nekonečně dobrý a všemohoucí tak byste měli udělat to, co je správné.

V utrpení bychom měli být trpěliví a vytrvalí a silní ve víře, že Bůh pro vás chce jen to nejlepší. Tak jako Ježíš v Getsemanské zahradě.

"Tehdy jim řekl: Má duše je smutná až k smrti..." (Matouš 26, 38)

Potom se jako obvykle odebral na Olivovou horu; učedníci ho následovali. Když došel na místo, řekl jim: "Modlete se, abyste neupadli do pokušení." Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se: "Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň." Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji; jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve. Pak vstal od modlitby, přišel k učedníkům a shledal, že zármutkem usnuli. Řekl jim: "Jak to, že spíte? Vstaňte a modlete se, abyste neupadli do pokušení." (Lukáš 22, 39-46)

Když vás přepadne oheň, tak neexistuje žádná cesta okolo. Musíte jít prostě skrz. A ano, budete mít po tom jizvy, ale vrátíte se silnější než dřív.

Pokud ale chcete vyhrát, tak musíte do toho boje pozvat Pána.

On sám by nám měl sloužit jako ten největší vzor pro život. Snažit se být jako Ježíš je úkolem a povoláním každého člověka. Je to vaše právo a povinnost.

Nechápejte mě špatně, je v pořádku být někdy trochu down. Jsme lidi, máme city a není možné se furt rozplývat nad vším, jak je všechno super. Všichni se někdy potřebujeme odříznout od všeho a truchlit. Všichni tyhle dny někdy potřebujeme. Jen v tom smutku nesmíte zapomenout na Pána, protože on je s vámi. A nemusíte se bát, že by vás nepochopil. Právě naopak, on to prožil taky. A prožil toho nezměrně víc a s tak velikou intenzitou, že si to vůbec nedokážeme představit. Neexistuje NIC, co by ON nevytrpěl. On tomu rozumí, ví jaké to je. Tak na to nezapomeňte. Proto buďte trpěliví, vytrvalí a zůstaňte mu věrní, i kdyby se na vás měl sesypat celý svět.

Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. (1 Korintským 10, 13)

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. (Přísloví 3, 5-6)

Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměl strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš? (Jozue 1, 9)

Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce. (1 Korintským 16, 13-14)

Ale on mi řekl: " Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla." A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný. (2 Korintským 12, 9-10)

Anasthazia