Denní dávka Boží útěchy a motivace

11.04.2018

Pokud se zrovna nacházíte na trochu temnějším místě v životě nebo jste skleslí a demotivovaní ve víře a nemáte nikoho, kdo by vás nasměroval zpátky na Boha, tak jsme tu my a přinášíme vám dávku Boží útěchy a motivace. Bůh je s vámi, nezapomeňťe na to.

Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. (Izaiáš 41, 10)

O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat: abych v domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu, abych patřil na Hospodinovu vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu.            (Žalm 27, 4)

Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! Všechno nechť se mezi vámi děje v lásce.              (1. Korintským 16, 13-14)

Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. (Filipským 4, 13)

Anasthazia