6 mýtů o homosexualitě v Bibli

28.03.2019

Opět se v poslaneckých kruzích diskutuje nad tématem sňatků stejnopohlavních párů. Debata se přesunula i na sociální sítě a vypadá to, že každý má potřebu se k tématu nějak vyjádřit, což mě nepřekvapuje. Překvapující pro mě byl ale fakt, že hodně (praktikujících) katolíků se vydalo za liberálním stádem bučícím "svoboda". Sesumírovala jsem jejich nejčastější argumenty a mám k nim pár komentářů. Jde asi o ty největší mýty o homosexualitě a Bibli.

1. Ježíš nikdy nemluví o homosexuálním sňatku, takže ho buď akceptuje nebo dokonce schvaluje. Pokud Ježíš něco neodsuzuje, ani my bychom neměli.

Tohle byl i můj oblíbený argument v dětství. Když je vám pět, těžko si představíte něco lepšího, než najít doma "zapomenutý" sáček bonbónů. Nikdo vám nezakázal si ho vzít a sníst ho na posezení, takže pokud jste jako moje pětileté já, přesně tohle uděláte. Pokud jste dobře vychováni, budete se u toho cítit trochu divně. Nicméně vaše touha po bonbónech vás přemůže.

Ježíš si sice nikdy nestoupl před lid a neřekl "stejnopohlavní sňatky máte zakázaný!", ale zato se jasně vyjadřuje k otázce manželství.

Odpověděl jim: "Nečetli jste, že Stvořitel od počátku 'muže a ženu učinil je?" A řekl: "Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo; takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!" (Mt 19, 4-6)

Od počátku stvoření 'Bůh učinil člověka jako muže a ženu; proto opustí muž svého otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo'; takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!" (Mr 10, 6-9)

Parafrázuje Genesis 1 a 2.

I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi." Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. (Gen 1, 26-27)

Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. (Gen 2, 24)

Manželství je mezi mužem a ženou, je to odraz Božího stvoření. Ježíš nikdy explicitně nezakázal homosexuální sňatek, protože to nebylo třeba. Jeho definice manželství homosexuální svazek vylučuje.

2. Ve Starém Zákoně vidíme různé druhy manželství, které bychom dnes označili za zakázané, např incest, polygamie apod. Pokud něco takového bylo dovoleno, neměly by nás monogamní homosexuální svazky nijak vzrušovat.

Dynamika Písma je následující:

-(a) výše uvedené svazky jsou spíše popisovány, než předepisovány

-(b) v NZ čteme, že správnou cestou je monogamní manželství, a to mezi mužem a ženou, jde o svazek posvátný, který nemá být pošpiňován nevěrou.

Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. (Žid 13, 4)

3. Bible povoluje otroctví, které dnes už považujeme za zločin. Bible nedává ženě stejnou váhu jako muži, a opět to dnes vidíme jinak. Zkrátka i v Písmu jsou věci, které dnes vidíme, jako špatné.

Toto je ožehavé téma a je pravda, že dnes je pro nás otroctví nepřípustné, kdežto tehdy bylo běžné. Ohledně práv žen a otroctví najdeme v Písmu pasáže, které se dobové tradici vymykají. Například když v Listu Filemonovi Pavel píše, že posílá Onezima: "ne už jako otroka, nýbrž mnohem více než otroka: jako milovaného bratra. Když se jím stal mně, oč více jím bude tobě před lidmi i před Pánem." (Fil 1, 16). Také čteme, jak Marie seděla s Ježíšem a jeho učedníky, jako by byla jednou z nich.

Ani SZ ani NZ se nezmiňují o stejnopohlavních svazcích pozitivně. Pokud je zmíněno homosexuální chování, je to vždy myšleno negativně. Písmo je v tomto zcela konzistentní, na rozdíl od témat jako otroctví nebo práva žen.

4. Hodně příkazů ze SZ dnes nedodržujeme (ne/jezení určitých jídel, žádný pohlavní styk, když žena menstruuje apod.). Takže, proč bychom měli akceptovat to, co SZ učí o stejnopohlavních svazcích?

Jak už bylo řečeno v předchozím odstavci, všechny texty Písma hovoří negativně o homosexuálních chování. Odlišovala bych tady tři druhy zákonů, které se ve SZ objevují.

(a) Občanské

Tyto zákony byly vytvořeny pro Hospodinův vyvolený národ, Izrael. Ježíš vzešel z tohoto národa, ale začal "nový" Izrael, duchovní Izrel (Církev). Už nejsme více vázáni občanskými zákony z knihy Leviticus, protože Bůh už na zemi nemá žádný "národ". V Ježíši byla všechna pravidla naplněna.

(b) Obřadní

Tyto zákony nám ilustrují Boží svatost a naši nedokonalost. Celý systém obětování se měl dostat do myslí Izraelců, aby si uvědomili, jak velká propast je mezi dokonalým Bohem a hříšnými lidmi a jak moc nákladné a těžké by bylo překlenout takovou propast Kniha Židům nám ukazuje, že všechny oběti se naplnily v dokonalosti Ježíšova života a jeho smrti. Pokud přijmeme Ježíše, jako největší oběť, už nepotřebujeme menší oběti. Ve skutečnosti by se dalo říct, že vrátit se ke zvířecím obětem, tak jako je máme ve SZ, by bylo neuctivé, znamenalo by to, že Ježíšova oběť byla nějakým způsobem nedostatečná.

(c) Morální

Morální zákony jsou také naplněny v Ježíši, protože je dodržoval dokonale, každý den a vždy, po celý svůj život. Ale na rozdíl od zákonů občanských a obřadních, které byly více časově vázány, tyto zákony odrážely Boží učení ohledně dobra a zla, správného a špatného. Odrážejí Boží charakter, a protože Boží charakter je neměnný, stejně tak jsou neměnné tyto zákony. Navíc, kdykoli Ježíš mluvil o mravních zákonech, buď je znovu potvrdil, nebo je zintenzivnil. Následovat Ježíše znamená milovat to, co miloval on, včetně morálního zákona.

5. Nikomu to neubližuje, takže je to v pořádku. Ať si každý vezme, koho chce, proč bychom do toho měli nějak zasahovat?

Pokud budete argumentovat tím, že stejnopohlavní páry nemohou plodit děti, většinou budou protiargumenty zmiňovat neplodné heterosexuální páry. Je pravda, že Píseň Písní říká, že manželství samo o sobě má velkou hodnotu, i když není požehnané dětmi.

Co tedy s tím? Opět se vrátíme do Genesis, kde čteme o Božím stvoření, kdy Bůh stvořil lidi jako muže a ženu, jako pár, vzájemně se doplňující. To vypadá jako by heterosexuální svazek byl zakódovaný do Božího plánu.

Ultraliberálům můžete oponovat tím, že stejnopohlavní páry budou vždy diskriminující, protože budou vždy preferovat jedno pohlaví.

6. Dříve lidé neznali skutečnou homosexuální lásku. V dnešní době už ji známe, takže je to něco, co bychom měli zvážit, jako nový druh lásky.

Ve starověku byl po homosexuální chování zcela běžné, nicméně manželství jako takové nebylo nikdy bráno jako svazek jiný, než svazek muže a ženy. Pavel (Římanům 1, 26-32) mluví o homosexuálním chování jako o nevěře. Nevěra tu není chápána jen jako manželská nevěra, ale také jako nevěra vůči Božímu obrazu stvoření. Bůh stvořil muže a ženu k obrazu svému.

Závěrem

To, že je svazek naplněn láskou a je monogamní ještě neznamená, že je správný. Obraz Ježíše jako hippíka s dlouhými vlasy, co hlásá, že nejdůležitější je láska (takže je vlastně fuk ke komu nebo k čemu), je prostě špatný.

Josephine