PONDĚLÍ 17.12.


O Antifony

Tyto nešporní antifony čerpají většinou z prorockých knih Starého Zákona, kde dostává Mesiáš různé tituly.  Když (v latinské verzi) poskládáme jejich počáteční písmena od posledního k prvnímu, vznikne nám slousloví "ERO CRAS" což znamená "budu zítra/ přijdu zítra".

Emmanuel, Rex Gentium, Oriens, Clavis David, Radix Jesse, Adonai, Sapientia.

Tyto antifony se nazývají "O antofony" protože v latině začínají vyjádřením údivu "O ...". Zpívají se v období od 17. do 23. prosince.


Co dnes?

Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry, Juda Farese a Záru z Támary, Fares měl syna Chesróma, Chesróm Arama. Aram měl syna Amínadaba, Amínadab Naasona, Naason Salmóna, Salmón měl syna Bóaza z Rachaby, Bóaz Obéda z Rút, Obéd Isaje a Isaj Davida krále. David měl syna Šalomouna z ženy Uriášovy, Šalomoun Roboáma, Roboám Abiu, Abia Asafa, Asaf Jóšafata, Jóšafat Jórama, Jóram Uziáše. Uziáš měl syna Jótama, Jótam Achaza, Achaz Ezechiáše , Ezechiáš Manase, Manase měl syna Amose, Amos Joziáše, Joziáš Jechoniáše a jeho bratry za babylónského zajetí. Po babylónském zajetí Jechoniáš měl syna Salatiela, Salatiel Zorobabela, Zorobabel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azóra, Azór Sádoka, Sádok Achima. Achim měl syna Eliuda,Eliud Eleazara, Eleazar Mattana, Mattan Jákoba, Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, řečený Kristus. Všech pokolení od Abrahama do Davida bylo tedy čtrnáct, od Davida po babylónské zajetí čtrnáct a od babylónského zajetí až po Krista čtrnáct. (Mt 1, 1-17)

V dnešním evangeliu čteme o Kristově rodinné historii. Zkoušeli jste si někdy udělat vlastní rodokmen? Zavzpomínejte na vzdálené příbuzné, se kterými moc nejste v kontaktu a potěšte je krátkým telefonátem nebo vánočním přáním!

Modlitba:

Antifona -Stvoření světa

Moudrosti, ty vycházíš z úst Nejvyššího, ty se rozpínáš od jednoho konce světa k druhému, ty mocně a mírně řídíš všechno: přijď a nauč nás cestě rozumnosti!
O Sapientia, quae ex ore Altissimi prodiisti, attingens a fine usque ad finem, fortiter suaviterque disponens omnia: veni ad docendum nos viam prudentiae.